Latour avyttrar sitt innehav i Terratech

Investment AB Latour (publ) har, via det helägda dotterbolaget Latour-Gruppen AB, idag avyttrat hela sitt aktieinnehav i det delägda innehavet Terratech. Köpare är det svenska investmentbolaget Solix, som samtidigt förvärvar samtliga aktier i Terratech från övriga ägare. Solix är en långsiktig investerare till nordiska industribolag, vilket borgar för att Terratech hamnar hos en ägare som kommer att ge bolaget goda förutsättningar för att fortsätta sin tillväxtresa.

Försäljningen är en konsekvens av önskemål inom ägarkretsen att hitta nya ägare till bolaget. För Latours del innebär affären en avkastning på cirka 300 procent.

Göteborg, 25 april 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Björn Lenander, VD Latour Industries AB, +46 708 194 736

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 59 miljarder kronor. Den helägda industrirörelsen omsätter 12 miljarder kronor.