Delårsrapport januari – juni 2018

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 105 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 13,1 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 4,1 procent. Substansvärdet per den 20 augusti uppgick till 106 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning minskade med 1,6 procent under perioden jämfört med SIXRX som ökade med 4,1 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN Andra kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 24 procent till 3 192 (2 578) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 14 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 20 procent till 2 983 (2 478) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 34 procent till 397 (297) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 13,3 (12,0) procent för kvarvarande verksamheter.

 • Hultafors Group förvärvade Johnson Level & Tool, baserat i Wisconsin, USA, den 30 april. Nord-Lock har träffat avtal om förvärv av sin spanska återförsäljare IDQ.

Januari – juni

 • Industriföretagens orderingång ökade med 19 procent till 5 944 (5 004) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 10 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 18 procent till 5 536 (4 697) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 677 (549) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,2 (11,7) procent för kvarvarande verksamheter

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 5 614 (4 807) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 1 119 (1 476) Mkr. Resultatet har påverkats negativt med 570 Mkr som en redovisningsmässig konsekvens av Assa Abloys goodwillnedskrivning under andra kvartalet. Exklusive denna post ökade resultatet med 13 procent till 1 689 (1 476) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 954 (1 351) Mkr, vilket motsvarar 1,50 (2,12) kronor per aktie.

 • Nettolåneskulden uppgick till 5 229 (2 608) Mkr vid utgången av juni och motsvarar 7 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 12,6 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 4,1 procent.

 • Inga innehavsförändringar skedde i börsportföljen under kvartalet, men tidigare under året ökade ägarandelen i Alimak Group till 28,2 procent av kapitalet efter förvärv av 800 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Hultafors Group förvärvade i juli svenska Hellberg Safety AB.

(1) Substansvärdet den 20 augusti 2018 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 20 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.
 

VD-ord
Den helägda industrirörelsen fortsätter växa, en tillväxt som sker både via förvärv och organiskt och där samtliga affärsområden bidrar positivt. Orderingången växer med hela 24 procent under andra kvartalet och faktureringen med 20 procent. Rensat för förvärv och valutaeffekter är tillväxten 14 procent i orderingång och 11 procent i fakturering. Vi känner stor tillfredsställelse med dessa tillväxttal och ser dem som ett bevis på att vårt enträgna arbete med produktutveckling, försäljning och marknadsföring i bolagen ger god utdelning. Orderstocken uppgår till 1 571 (1 310) Mkr vid periodens utgång och överstiger föregående års nivå med 20 procent. Sammantaget innebär den starka tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 398 (297) Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 13,3 (12,0) procent. Den senaste 12-månadersperioden har vi överträffat samtliga finansiella mål.

Trots de orosmoment som finns i omvärlden vad gäller handelshinder och ett uppskruvat tonläge mellan olika politiska aktörer, så upplever vi fortfarande att det är en stark konjunktur i de flesta marknader. Vi märker av vissa negativa signaler i verksamheter eller produkter som levereras till Automotivesegmentet samt en betydande tröghet i beslutsprocesserna avseende större investeringar i framförallt Nordamerika och Kina. Bilindustrin är dock inget betydande segment för oss, men det kan vara en signal som bör noteras eftersom det kan leda till följdeffekter inom andra industrisegment. Utvecklingen i Nordamerika känns fortfarande osäker vad gäller investeringar men än så länge stabil i övrigt. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien. I industrirörelsen är det främst Nord-Lock som är representerade i Asien, och den fina tillväxtresan fortsätter där. Tillväxten där är hittills i år 28 procent (organiskt).

Vår stabila resultatutveckling och starka tillväxt ger oss fortsatt trygghet i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Sökandet efter lämpliga bolag att addera till gruppen fortsätter med oförminskad styrka och under andra kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen. Dels amerikanska Johnson Level & Tool till Hultafors Group, dels spanska IDQ till Nord-Lock Group. Läs mer om våra förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten.

Flertalet av våra börsnoterade innehav har nu lämnat rapporter med blandat mottagande. Assa Abloys nedskrivning av goodwill i de kinesiska verksamheterna påverkar givetvis vårt redovisade resultat, men skall ses i ljuset av att Assa under en period av tillväxt byggt upp en betydande position i den marknaden. En marknad som vi är övertygade kommer ha fortsatt stor betydelse inte bara för Assa utan för de flesta bolag med globala ambitioner. I övrigt har rapporterna varit i linje med våra förväntningar.

Värdeutvecklingen på börsen har hämtat sig något under andra kvartalet efter ett svagt första kvartal och vår börsportföljs värde har under halvåret ökat med 12,6 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som ökade med 4,1 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 13,1 procent justerat för utdelning till 105 kronor per aktie.

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93.
Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:  http://event.on24.com/wcc/r/1781058-1/68D4464ECF0283E07563769CD956FEDB

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 21 augusti 2018, kl. 08.30 CEST.