Delårsrapport januari – september 2013

SUBSTANSVÄRDET
• Substansvärdet uppgick per den 30 september till 191 kronor per aktie jämfört med 162 kronor per aktie vid ingången av året. Detta motsvarar en ökning med 21,7 procent justerat för utdelning jämfört med utdelningsjusterat jämförelseindex (SIXRX) som ökade med 20,5 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 200 kronor per aktie 1).

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet
• Industriföretagens orderingång ökade till 1 657 (1 444) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med 4 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 1 715 (1 547) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 207 (175) Mkr, en ökning med 18 procent, motsvarande en justerad rörelsemarginal på 12,0 (11,3) procent, för kvarvarande verksamheter 2).
• Swegon förvärvade RCS AG i Schweiz med 14 anställda och cirka 40 Mkr i årsomsättning. LSAB förvärvade Teroteknisk Service AS i Norge med 6 anställda och cirka 7 Mkr i årsomsättning. Se vidare sidan 3 i delårsrapporten.

Januari till september
• Industriföretagens orderingång ökade till 5 231 (5 097) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –3 procent justerat för valutaeffekter.
• Industriföretagens nettoomsättning uppgick till 5 100 (5 016) Mkr, en organisk tillväxt för jämförbara enheter med –4 procent justerat för valutaeffekter.
• Rörelseresultatet före strukturkostnader uppgick till 507 (493) Mkr, en ökning med 3 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 9,9 (9,8) procent, för kvarvarande verksamheter 2).

KONCERNEN
• Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 242 (1 072) Mkr.
• Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 103 (962) Mkr, vilket motsvarar 6,92 (6,03) kronor per aktie.
• Nettolåneskulden uppgick till 1 917 Mkr vid utgången av september, jämfört med 1 568 Mkr vid ingången av året, och motsvarar 5,9 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORT FÖLJEN
• Börsportföljens värde ökade under niomånadersperioden med 26,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 20,5 procent.

EFTER RAPPORT PERIODENS UTGÅNG
• Specma förvärvade Kiruna Hydraulik med 25 anställda och cirka 36 Mkr i årsomsättning. Se vidare sid 3 i delårsrapporten.

1) Substansvärdet den 5 november 2013 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 5 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

2) Exklusive under 2012 såld verksamhet.

VD-ORD

”Konjunkturläget har stabiliserats och vi ser en svag men ihållande uppgång i de flesta verksamheter och i de flesta geografier. Detta manifesteras i en organisk orderingångstillväxt på 4 procent i kvartalet. Nettoomsättningen ökade också organiskt om än i lite lägre takt. Omsättningen ökade med 1 procent justerat för valuta. Den totala tillväxten i kvartalet uppgick till fina 11 procent. Fortfarande efter 9 månader redovisar vi dock en negativ organisk tillväxt i såväl orderingång som omsättning.

Resultatet före strukturkostnader i tredje kvartalet uppgick till 207 MSEK. Detta innebär en rörelsemarginal på 12,0 (11,3) procent justerat för strukturkostnader. I rörelsemarginalen ingår dessutom en negativ valutapåverkan med uppskattningsvis 0,5 procentenheter. Resultatnivån är ett bevis på god kostnadskontroll i verksamheterna.

Vi fortsätter våra offensiva satsningar som skall leda till förstärkta marknadspositioner och fler nya produkter samt när tillfälle ges offensiva förvärv. Swegon har i år genomfört tre förvärv som på årsbasis innebär drygt 15 procents förvärvad tillväxt för dem, etablerat produktion av kylaggregat i Indien och lanserat ett antal nya produkter, bland annat WISE Apartment som möjliggör kostnadseffektiv installation av ventilation med värmeåtervinning i flerfamiljshus. Inom Latour Industries har LSAB fortsatt expandera trots en i grunden svag efterfrågan från sågverksindustrin. REAC har genomfört ett förvärv i Polen som i ett slag nära nog dubblar verksamheten. Dessutom pågår en mycket spännande konceptutveckling inom medical rehab. Hultafors Group har lanserat ett antal nya produkter, bland annat ett komplett sortiment av arbetshandskar, etablerat sig i Polen och parallellt med detta flyttat sitt centrallager till Polen. En åtgärd som innebär stora besparingar från 2014 och framåt. Specma är mitt i en mycket omfattande strukturomvandling, med syftet att nå en stabil lönsamhet även på nuvarande relativt låga omsättningsnivåer. Förutsättningarna att förbättra resultaten när volymerna ökar är därmed mycket goda.

Utvecklingen för våra börsnoterade innehav är i allt väsentligt bra eller mycket bra. Dels levererar samtliga bolag som hittills redovisat stabila resultat och dels har ett positivt börsklimat inneburit en bra värdeutveckling under kvartalet. Hittills i år har börsportföljens värde ökat med 26 procent. På förvärvssidan är det framförallt Assa Abloy som varit aktivt via ett större förvärv i USA och två i Kina.

Substansvärdet har i sin helhet ökat med 21,7 procent hittills i år, justerat för utdelning, dvs. något lägre än börsportföljen. Man bör notera att vi valt en konservativ värdering för den helägda rörelsen i jämförelse med jämförbara noterade bolag, vars multiplar bedöms utmanande i relation till nuvarande lönsamhetsnivåer.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00.
Nummer för att ringa in är +46 (8) 505 564 78. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa presentationen besök vår hemsida
www.latour.se