Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av 1 200 aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande:

Per den 30 december 2019 uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 133 300 000 SEK (beloppet är avrundat till heltal kronor). Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 47 641 048 aktier och aktier av serie B 592 198 952. Antalet röster uppgår till 1 068 609 432.

Göteborg, 30 december 2019

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Johan Hjertonsson, VD och koncernchef Latour, 0702 29 77 93
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2019, kl. 08.30 CET.