Delårsrapport januari – juni 2016

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 •  Substansvärdet ökade till 320 kronor per aktie jämfört med 317 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 3,1 procent justerat för utdelning, jämfört med SIXRX som minskade med 3,7 procent. Substansvärdet per den 22 augusti uppgick till 339 kronor per aktie (1)
 •  Latouraktiens totalavkastning uppgick till 3,6 procent under första halvåret jämfört med -3,7 procent för SIXRX.

INDUSTRIRÖRELSEN
Andra kvartalet

 •  Industriföretagens orderingång ökade med 19 procent till 2 216 (1 856) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 15 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 19 procent till 2 144 (1 798) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 15 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Rörelseresultatet ökade med 36 procent till 307 (226) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 14,4 (12,6) procent för kvarvarande verksamheter.
 •  Latour Industries förvärvade Aritco Group med en årsomsättning på 369 Mkr och 157 anställda. Swegon förvärvade bluMartin med en årsomsättning på 2 MEUR och 16 anställda.

Januari – juni

 •  Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 4 167 (3 642) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 11 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 3 933 (3 484) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 9 procent justerat för valutaeffekter.
 •  Rörelseresultatet ökade med 24 procent till 509 (410) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,9 (11,8) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 •  Koncernens nettoomsättning uppgick under första halvåret till 3 997 (3 484) Mkr och resultat efter finansiella poster uppgick till 2 149 (1 832) Mkr. Resultatet inkluderar realisationsvinster på 890 (670) Mkr vilket motsvarar 5,58 kronor per aktie.
 •  Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 224 (1 735) Mkr, vilket motsvarar 13,94 (10,88) kronor per aktie.
 •  Nettolåneskulden uppgick till 1 700 (3 599) Mkr vid utgången av juni, och motsvarar 3,2 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

BÖRSPORTFÖLJEN

 •  Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 1,3 procent justerat för utdelningar och portföljförändringar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 3,7 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 •  Nord-Lock förvärvade svenska Expander Group med en årsomsättning på 72 MSEK och 45 anställda.

(1) Substansvärdet den 22 augusti 2016 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 22 augusti, och med samma värden som 30 juni för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Med en total tillväxt i nettoomsättningen på över 19 procent och en organisk tillväxt som överstiger 15 procent kan vi konstatera att andra kvartalet 2016 blev industrirörelsens bästa kvartal någonsin. Tillväxten underbyggs av en bra byggkonjunktur i stora delar av Europa, men jag vågar nog också påstå att vi nästan i alla delar av vår verksamhet tar marknadsandelar. Hultafors Group växte under kvartalet organiskt med 19 procent och Swegon med 18 procent. Även ett affärsområde som Nord-Lock, som i första hand är exponerat mot allmän industri, visar tvåsiffriga organiska tillväxttal i kvartalet. Latour Industries växte med 7 procent. Jag gläds med våra affärsområdens framgångar och vet att det är välförtjänt efter deras systematiska arbete med alla delar av sina verksamheter, från produktutveckling till försäljning.

Orderingången i kvartalet ökade totalt med 19 procent och organiskt med 15 procent. Nettomsättningen ökade med 19 procent till 2 144 (1 798) Mkr. Den fina utvecklingen gör att vi kan redovisa ett rekordresultat som uppgår till 307 (226) Mkr och en bra rörelsemarginal på 14,4 (12,6) procent.

Marknadsutvecklingen i Europa bedömer vi är bra, särskilt i Norden med undantag av Norge. Utvecklingen är även gynnsam i Tyskland och stabil i flera andra delar av Europa. De direkta effekterna av Brexit tror vi är hanterbara, men för samtliga affärsområden är England en inte oviktig exportmarknad. Vissa affärsområden har visserligen verksamhet i England som kan gynnas, men de omedelbara effekterna på befintliga affärsflöden är troligen mer negativa än positiva. De indirekta effekterna av Brexit är för oss liksom för många andra osäkra.

Marknadsutvecklingen i övriga världen är mer svårbedömbar. Många talar om negativ utveckling i Nordamerika, detta märks dock precis som tidigare främst inom olja & gas samt gruvindustrin. I Sydostasien inklusive Kina bedömer vi att det allmänna marknadsläget fortfarande är relativt osäkert.

Vår fina utveckling och vår stabila finansiella situation gör att vi står redo att liksom tidigare konsekvent agera framåtriktat oavsett hur marknaderna utvecklas. Vi ser fortfarande goda förutsättningar att fortsätta redovisa bra resultat, även med en relativt svag marknadsutveckling.

Vårt nya delägda dotterbolag Neuffer Fenster + Türen GmbH i Tyskland, fortsätter att växa och hade i andra kvartalet en orderingång på 33 Mkr jämfört med 28 Mkr under första kvartalet. Som vi tidigare kommunicerat är Neuffer ett bolag som säljer fönster via e-handelsplattformar i Tyskland, Sverige och Frankrike. Av tabellen på sidan 5 i delårsrapporten framgår att vi särredovisar Neuffer utanför den helägda industrirörelsen.

Under andra kvartalet genomfördes två förvärv till industrirörelsen. I april förvärvade Swegon bluMartin, ett tyskt innovativt bolag inom bostadsventilation. Bolaget omsätter 2 MEUR och har 16 anställda. Vidare förvärvade Latour Industries svenska Aritco Group, en ledande tillverkare av villahissar och plattformshissar. Bolaget omsätter 369 Mkr och har 157 anställda och har vuxit med tvåsiffriga tillväxttal med god lönsamhet de senaste åren. Vi bedömer att det finns goda förutsättningar att fortsätta med det.

De flesta av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för andra kvartalet. Det är, med något undantag, en stark utveckling som dessa bolag rapporterar.

Börsportföljens värde ökade under första halvåret med 1,3 procent justerat för utdelningar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 3,7 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 3,1 procent justerat för utdelning till 320 kronor per aktie.

Sammanfattningsvis tycker jag att utvecklingen är mycket positiv.”

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 90. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1193685&s=1&k=7777F146B71BE92CC1FE7D0D5BD84405 

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 augusti 2016 kl. 08.30.