Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av 26 584 aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande:

Per den 29 december 2017 uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 133 300 000 SEK (beloppet är avrundat till heltal kronor). Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 47 642 448 aktier och aktier av serie B 592 197 552. Antalet röster uppgår till 1 068 622 032.

Göteborg, 29 december 2017

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 december 2017, kl. 08.30 CET.