Latour upprättar ett MTN-program med en ram om 4 miljarder SEK och offentliggör grundprospekt i anledning därav

Styrelsen i Investment AB Latour (publ) (”Latour” eller ”Bolaget”) har upprättat ett program som möjliggör utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Note-program (MTN), med en ram uppgående till 4 miljarder svenska kronor eller motvärdet därav i Euro. I anslutning till detta har Latour upprättat ett grundprospekt som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

MTN kan utges i SEK eller EUR med varierande löptider, dock lägst ett (1) år. Nominellt värde per MTN får inte understiga EUR 100 000 (eller motvärdet därav i SEK). De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige. Grundprospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med 2 kap. 25 och 26 §§ lag (1991:980) om handel med finansiella instrument. Grundprospektet är giltigt under en period om 12 månader per dagen för godkännandet av grundprospektet. Grundprospektet finns tillgängligt på Latours hemsida, www.latour.se, och kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet.

Göteborg, 19 februari 2018

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef Latour, 0705 77 16 40
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 19 februari 2018, kl. 10.45 CET.