Årsredovisning 2016

Latours årsredovisning för 2016 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.latour.se samt i bifogad fil.

Den tryckta versionen distribueras per post till prenumeranter och aktieägare som begärt det under vecka 13. Årsredovisningen kan beställas från Latours hemsida under Investor Relations och Rapporter eller per telefon 031-89 17 90. Den engelska versionen beräknas vara klar vecka 15.

Göteborg den 17 mars 2017

Investment AB Latour (publ)
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, Investment AB Latour, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, Finans- och ekonomidirektör, Investment AB Latour, tel. 0706-46 52 11

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av nio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 45 miljarder kronor. Under 2016 omsatte den helägda industrirörelsen drygt 8 miljarder kronor.

_____________________________________________________________________

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2017, kl. 13.00 CET.