Delårsrapport januari – mars 2018

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 99 kronor per aktie jämfört med 95 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 4,1 procent jämfört med SIXRX som minskade med 0,5 procent. Substansvärdet per den 25 april uppgick till 97 kronor per aktie. (1)

 • Latouraktiens totalavkastning minskade med 6 procent under perioden jämfört med SIXRX som minskade med 0,5 procent.

INDUSTRIRÖRELSEN

 • Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 2 752 (2 426) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 6 procent justerat för valutaeffekter.

 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 15 procent till 2 553 (2 220) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 7 procent justerat för valutaeffekter.

 • Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 279 (251) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 10,9 (11,3) procent för kvarvarande verksamheter.

 • I mars avyttrade Latour Industries dotterbolaget Kabona samt förvärvade schweiziska Sensortec genom dotterbolaget Bemsiq.

KONCERNEN

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 2 590 (2 269) Mkr och resultat efter finansiella poster ökade med 7 procent till 656 (611) Mkr.

 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 586 (554) Mkr, vilket motsvarar 0,92 (0,87) kronor per aktie. En ökning med 6 procent.

 • Nettolåneskulden uppgick till 4 338 (1 598) Mkr vid utgången av mars och motsvarar 6 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.

 • Latour inrättade i februari ett s k MTN-program med en ram på 4 miljarder kronor och genomförde i mars en lyckad emission av bolagets första obligationer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under första kvartalet med 4,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar. Jämförbart index (SIXRX) minskade med 0,5 procent.

 • Under kvartalet ökade ägarandelen i Alimak Group till 28,2 procent av kapitalet efter förvärv av 800 000 aktier.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har skett efter rapportperiodens utgång.

(1) Substansvärdet den 25 april 2018 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 25 april, och med samma värden som 31 mars för den onoterade portföljen.

VD-ord
”Den positiva trenden från 2017 fortsätter för Latours helägda industrirörelse som fortsätter växa under första kvartalet, både organiskt och via förvärv. Orderingången växer organiskt med 6 procent och faktureringen med 7 procent. Totalt inklusive förvärv är tillväxten 14 procent i orderingång och 15 procent i fakturering. Orderstocken uppgår till 1 338 (1 219) Mkr vid periodens utgång och överstiger föregående års nivå med 10 procent. Sammantaget innebär den fina tillväxten att vi i absoluta tal återigen kan redovisa det bästa första kvartalet någonsin med ett rörelseresultat som uppgår till 279 (251) Mkr vilket ger en rörelsemarginal på 10,9 (11,3) procent. Resultatet påverkas till viss del negativt av att delar av påsken i år inföll i mars.

Vi upplever fortfarande att det är en stark konjunktur i de marknader där vi huvudsakligen är representerade, dvs främst i Norden och övriga Västeuropa. Utvecklingen i Nordamerika känns mer osäker. Utanför Europa ser vi med fortsatt optimism på utvecklingen i Asien inklusive Kina och Indien, även om industrirörelsen ännu inte har så betydande andel där. I industrirörelsen är det främst Nord-Lock som är representerade i Asien, och den fina tillväxtresan fortsätter där under första kvartalet med en organisk tillväxt på 28 procent. I likhet med tidigare satsar vi stadigt mer resurser på produktutveckling, försäljning och marknadsföring samt på att förbättra våra affärsområdens digitala närvaro.

Under kvartalet har två transaktioner genomförts i industrirörelsen, båda inom Latour Industries. Dels har Sensortec förvärvats till Bemsiq AB, dels har Kabona avyttrats. Läs mer om våra förvärv och avyttringar på sidan 4 i rapporten.

Med vår tillväxt och stabila resultatutveckling i ryggen är vi likt tidigare trygga i att agera framåtriktat oavsett marknadsklimat. Under kvartalet registrerade vi ett s k MTN-program på 4 miljarder kronor hos Finansinspektionen vilket ger oss tillgång till ytterligare en finansieringskälla. Under mars månad följdes detta upp med en lyckad emission av Latours tre första obligationer på sammanlagt 2,5 miljarder kronor.

De flesta av våra börsnoterade innehav lämnar detta kvartal rapport efter Latour. De som har rapporterat hittills, har dock överlag lämnat bra och stabila rapporter.

Börsens värdeutveckling har varit svag under årets början, och detta speglas också i värdeutvecklingen av våra innehav. Börsportföljens värde har trots detta ökat med 4,2 procent justerat för utdelningar och nettoinvesteringar, vilket kan jämföras med indexet SIXRX som minskade med 0,5 procent. Substansvärdet i Latour ökade under samma period med 4,1 procent till 99 kronor per aktie.

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 10.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
För att delta på mötet och därmed ha möjlighet att ställa frågor, vänligen ring +46 (0)8 566 426 93.
Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller klicka här.

Denna information är sådan information som Investment AB Latour (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 april 2018, kl. 07.30 CET.