Latour uppdaterar grundprospekt och höjer rambeloppet till 10 miljarder SEK

Investment AB Latour (publ) (”Latour”) upprättade den 19 februari 2018 ett emissionsprogram för utgivande av obligationer, s.k. Medium Term Note-program (MTN), med en ram uppgående till 4 miljarder (vilket den 2 oktober 2019 höjdes till 6 miljarder) svenska kronor eller motvärdet därav i EUR. Finansinspektionen har idag, i enlighet med Prospektförordningen 2017/1129, godkänt och registrerat ett uppdaterat grundprospekt upprättat av Latour. Latour har i samband med uppdateringen av grundprospektet beslutat att höja rambeloppet från 6 miljarder till 10 miljarder SEK eller motsvarande belopp i EUR.

Grundprospektet har upprättats med anledning av möjligheten att fortsätta ta upp utgivna obligationer under MTN-programmet till handel på en reglerad marknad i Sverige och grundprospektet har en giltighetstid om tolv månader från tidpunkten för godkännandet av Finansinspektionen. Grundprospektet finns tillgängligt på Latours hemsida, www.latour.se, och kommer inom några dagar att finnas tillgänglig på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se.

MTN kan utges i SEK eller EUR med varierande löptider, dock lägst ett (1) år. Nominellt värde per MTN får inte understiga EUR 100 000 (eller motvärdet därav i SEK). De allmänna villkoren för MTN-programmet återfinns i sin helhet i grundprospektet.

Handelsbanken är arrangör av MTN-programmet och tillsammans med SEB utsedda som emissionsinstitut. Baker McKenzie har varit juridisk rådgivare i samband med upprättandet av MTN-programmet och uppdateringen av grundprospektet.

 

Göteborg, 21 februari 2020

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)
Johan Hjertonsson
VD och koncernchef

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Mörck, CFO Latour, 0706 46 52 11, eller
Katarina Rautenberg, Controller & Compliance manager Latour, 0723 631 631