Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande:

Per den 30 december 2014 uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till 133 300 000 SEK (beloppet är avrundat till heltal kronor). Det totala antalet aktier av serie A uppgår till 11 931 278 aktier och aktier av serie B 148 028 722. Antalet röster uppgår till 267 341 502.

Göteborg den 30 december 2014

INVESTMENT AB LATOUR
Jan Svensson
VD och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2014 kl. 08.00.