Konkurrensverket godkänner Latours försäljning av Specma Group

Konkurrensverket har godkänt Hydra-Grenes förvärv av Specma Group. Alla villkor har nu uppfyllts och transaktionen kommer att genomföras i januari 2016.

För mer information om avyttringen hänvisas till pressreleasen som publicerades den 9 november 2015.

Göteborg, 18 december 2015

INVESTMENT AB LATOUR (PUBL)

Jan Svensson

Verkställande Direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Mörck, CFO Investment AB Latour, +46 706 46 52 11

Pär Arvidsson, Affärsutveckling Investment AB Latour, +46 703 24 72 53


Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industrirörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav med ett marknadsvärde på cirka 39 miljarder kronor. Under 2014 omsatte den helägda industrirörelsen cirka 7,6 miljarder kronor.


Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 18 december 2015 kl. 9.00.