Delårsrapport januari – september 2015

SUBSTANSVÄRDET OCH LATOURAKTIEN

 • Substansvärdet ökade till 275 kronor per aktie jämfört med 250 kronor per aktie vid ingången av året. Ökningen motsvarar 12,7 procent justerat för utdelning jämfört med SIXRX som ökade med 3,8 procent. Substansvärdet per den 5 november uppgick till 304 kronor per aktie (1).
 • Latouraktiens totalavkastning uppgick till 34,3 procent under perioden och överträffade därmed index (SIXRX) med betydande marginal.

INDUSTRIRÖRELSEN
Tredje kvartalet

 • Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 2 092 (1 836) Mkr, innebärande en ökning för jämförbara enheter med 5 procent justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 11 procent till 2 079 (1 877) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 2 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 250 (237) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,0 (12,6) procent för kvarvarande verksamheter. 
 • Under kvartalet har Nord-Lock förvärvat Boltight Limited i England, med 18 anställda och en årsomsättning på cirka 4 MGBP.
 • Latour har under kvartalet offentliggjort avsikten att avyttra affärsområde Specma Group.

Januari till september

 • Industriföretagens orderingång ökade med 14 procent till 6 447 (5 649) Mkr, innebärande en ökning med 2 procent för jämförbara enheter justerat för valutaeffekter.
 • Industriföretagens nettoomsättning ökade med 13 procent till 6 271 (5 542) Mkr, en ökning för jämförbara enheter med 1 procent justerat för valutaeffekter.
 • Rörelseresultatet ökade med 33 procent till 702 (526) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 11,2 (9,5) procent för kvarvarande verksamheter.

KONCERNEN

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 2 505 (1 464) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 2 372 (1 322) Mkr, vilket motsvarar 14,87 (8,29) kronor per aktie. Resultatet inkluderar realisationsvinster på 670 Mkr vilket motsvarar 4,2 kronor per aktie.
 • Nettolåneskulden uppgick till 3 581 (3 302) Mkr vid utgången av september, och motsvarar 7,6 procent av de totala tillgångarnas marknadsvärde.
 • Nya finansiella mål har fastställts. Avkastningskravet på operativt kapital ändras till 15 - 20 procent (tidigare 20 procent) för att möjliggöra ytterligare förvärvad tillväxt.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde ökade under perioden med 14,1 procent justerat för utdelningar. Jämförbart index (SIXRX) ökade med 3,8 procent.
 • Under första kvartalet förvärvades 30,1 procent av aktierna i Troax Group AB, med en årsomsättning på cirka 900 Mkr. Under andra kvartalet minskades ägarandelen i Nobia till 10,1 procent efter avyttring av 5 400 000 aktier.

(1) Substansvärdet den 5 november 2015 har beräknats på börsportföljens värde kl. 13.00 den 5 november, och med samma värden som 30 september för den onoterade portföljen.

VD-ORD
”Såväl våra börsnoterade innehav som våra helägda industribolag utvecklades positivt under tredje kvartalet. Orderingången i industrirörelsen ökade organiskt med 5 procent och nettoomsättningen med 2 procent. Särskilt stark är volymutvecklingen i Hultafors och Latour Industries, men även Swegon visar nu en uppåtgående trend. Nord-Lock har däremot en viss nedgång. Inklusive förvärv och valuta var tillväxten i industrirörelsen 14 procent i orderingång och 11 procent i fakturering. Orderstocken fortsatte att öka och orderingången överstiger faktureringen per den siste september med 177 Mkr.

Rörelseresultatet ökade med 6 procent till 250 (237) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,0 (12,6) procent. I absoluta tal är det vårt bästa kvartal någonsin.

Vi ser emellertid tecken i vår omvärld att verksamheter som är tidiga i konjunkturcykeln börja tappa efterfrågan. Även verksamheter som har exponering mot olja-, gas- och gruvindustrin har det av kända skäl lite tuffare sedan tidigare. Verksamheter med exponering mot byggsektorn ligger som regel senare i konjunkturcykeln och har därmed större förutsättningar för att växa ett tag till. Geografiskt kan vi notera att Europa befinner sig i viss tillväxt, om än inte stark – dock är investeringsklimatet svagt. Kina, som inte är en betydande marknad för vår industrirörelse, bedömer vi har en svag utveckling. I Nordamerika finns det en oro att nedgången inom olja-, gas och gruvindustrin kommer sprida sig till andra sektorer.

Trots detta, ser vi fortfarande goda förutsättningar till att redovisa bra resultat även i en relativt svag marknadsutveckling, men vi ser samtidigt med respekt på den allmänna konjunkturutvecklingen. Vi styr fortfarande våra verksamheter utifrån att vi inte kan räkna med någon betydande hjälp från konjunkturen, men håller inte igen på satsningar inom produktutveckling, försäljning och marknadsföring.

I industrirörelsen genomförde vi ett förvärv under tredje kvartalet. Nord-Lock förvärvade brittiska Boltight, som är en ledande tillverkare av hydrauliska verktyg för skruvspänning. Boltight har sitt säte i Walsall, England, och har under 16 år utvecklat lösningar för skruvspänning för kritiska applikationer inom kraftgenerering, olja- och gas samt tillverkande industri. Bolaget har 18 anställda och en årsomsättning på cirka 4 MGBP.

Tidigare i år har vi inom den helägda industrirörelsen gjort ytterligare tre förvärv. Under andra kvartalet förvärvade REAC inom Latour Industries delar av Ergolet Group i Polen. Verksamheten omsätter 30 Mkr och är baserad i Jasien i Polen, och tryggar REACs försörjningskedja av viktiga komponenter. Latour Industries förvärvade Produal, en ledande finsk tillverkare av utrustning för mätning och rumsreglering inom byggnadsautomation. Produal har 95 anställda och omsätter 18 MEUR med mycket god lönsamhet, och verkar inom ett område som är närliggande våra tidigare innehav inom energieffektivisering Kabona, Bastec och Elvaco. Detta är ett område som vi tror mycket på inför framtiden. Specma Group genomförde också ett mindre förvärv under andra kvartalet genom köpet av Hydraulikhuset.

Vi meddelade också i augusti vår avsikt att avyttra affärsområdet Specma Group, och aktiviteter pågår med målsättningen att ha avyttrat affärsområdet under innevarande år.

Vi väljer nu också att kommunicera nya finansiella mål. Förändringen mot tidigare består i att vi justerar målet för avkastningskravet på operativt kapital till 15-20 procent mot tidigare en absolut gräns på 20 procent. Skälet är att det nya målet känns mer anpassat till en förvärvsorienterad verksamhet, där vi annars riskerar att inte kunna konkurrera om intressanta förvärvsobjekt. Det justerade avkastningskravet skall således inte uppfattas som att vi sänker ambitionsnivån, utan skall uppfattas som en signal att vi inte vill begränsa våra förvärvsmöjligheter.

Flera av våra börsnoterade innehav har lämnat sina rapporter för tredje kvartalet. Det är överlag en mycket positiv utveckling som bolagen rapporterar, både vad gäller tillväxt och lönsamhet. Särskilt intressant är att Swecos offentliga uppköpserbjudande av holländska Grontmij på ett lyckat sätt genomfördes under kvartalet. Sweco är därmed den klart ledande teknikkonsulten i Europa.

Börsportföljens värde har under niomånadersperioden ökat med 14,1 procent, vilket är bättre än det jämförbara indexet SIXRX som ökat med 3,8 procent. Substansvärdet i Latour ökade under niomånadersperioden med 12,7 procent justerat för utdelning till 275 kronor per aktie."

Jan Svensson
Verkställande direktör och koncernchef

För ytterligare information vänligen kontakta:
Jan Svensson, VD och koncernchef, tel. 0705-77 16 40, eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11, alternativt 031-89 17 90.

Telefonkonferens
Investment AB Latour bjuder in till telefonkonferens med Jan Svensson och Anders Mörck idag klockan 11.00 där de tillsammans presenterar rapporten.
Nummer för att ringa in är +46 (0)8 566 426 92. Konferensen kommer att webbsändas.
För att följa webbsändningen vänligen besök vår hemsida,
www.latour.se eller använd länken:

http://event.onlineseminarsolutions.com/r.htm?e=1050602&s=1&k=F2335E42011528BECB10CE5C1DA439A2

Informationen är sådan som Latour är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2015 kl. 08.30.