Försäljning av affärsområde Filter

Investment AB Latour säljer via Latour Industrier AB affärsområde Filter för 200 MSEK till Camfil Farr-koncernen.

Filter, som är det minsta affärsområdet inom Latours industri- och handelsrörelse med en omsättning på 200 MSEK och 150 anställda, bedöms kunna få en bättre utveckling i en företagsgrupp koncentrerad på luftfiltertillverkning. Försäljningen är också motiverad av Latour-koncernens strävan att satsa på och utveckla ett något mindre antal affärsområden än de åtta som för närvarande utgör industri- och handelsrörelsen.

Affären ger en realisationsvinst motsvarande 3:30 kronor per Latour-aktie.

Övertagandet sker per den 1 juni 2006.

Göteborg den 1 juni 2006

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD Investment AB Latour,
tel. 0705-77 16 40, eller Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör Investment AB Latour, tel. 0739-17 88 00.