Kallelse till ordinarie bolagsstämma (årsstämma)

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma (årsstämma) onsdagen den 10 maj 2006 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 - 65, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast torsdagen den 4 maj 2006, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast torsdagen den 4 maj 2006 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00, eller på Latours hemsida www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 4 maj 2006 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av justeringsmän

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om

a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning och balansräkning samt koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande vinst enligt den fastställda balansräkningen och avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i förekommande fall styrelsesuppleanter

13. Beslut om ändring av bolagsordningen

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier

15. Beslut om principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Utseende av valberedning

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 7:00 kronor. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 15 maj 2006. Om stämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC torsdagen den 18 maj 2006.

Punkt 2, 10 – 12, ordförande, styrelse och revisorer
Valberedningen som bestått av styrelsens ordförande samt Henric Ankarcrona (Riddarhusets Fonder)
och Björn Karlsson (Bertil Svensson, familj och bolag) har lämnat följande förslag.

- Till ordförande vid stämman utses Gustaf Douglas.
- Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode, sammanlagt 1 200 000 kronor, skall utgå med 300 000 kronor till
ordföranden och med 150 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av
koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
- Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric Douglas,
Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas.

Punkt 13, beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningens lydelse, huvudsakligen med anledning av att ny aktiebolagslag trätt i kraft. Ändringarna innebär i huvudsak följande.

- Akties nominella belopp utgår och ersätts med att antalet aktier skall vara lägst 40 000 000 och
högst 160 000 000.
- Aktier av serie C tas bort med relevanta följdändringar.
- Företrädesrätt vid kvittningsemission anges, dessutom föreslås att en reglering infogas avseende
aktieägares företrädesrätt vid kontant- och kvittningsemissioner av teckningsoptioner och
konvertibler.
- Avstämningsförbehållet anpassas till lagen om finansiella instrument.
- Kallelse till bolagsstämma skall ske i Post- och Inrikes Tidningar samt i Svenska Dagbladet.
- Bestämmelsen om rösträtt vid bolagsstämma tas bort, eftersom detta numera regleras i lag.
- Bestämmelser om styrelsens mandattid och bolagsstämmans öppnande utgår och att vissa
språkliga justeringar görs, anpassade till den nya lagen.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen före bolagets ordinarie bolagsstämma 2007, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.

Punkt 15, ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och uppgår till 25 % -
75 % av grundlönen. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 % av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Punkt 16, förslag till valberedning
Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren samt av två representanter för övriga större aktieägare.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget senast två veckor före stämman. Den kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas till samtliga aktieägare.

Göteborg i april 2006
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen