Bokslutskommuniké 2005

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 792 (1 065) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 709 (1 001) Mkr, vilket motsvarar 16:20 (22:86) kronor per aktie.
  • Exklusive reavinster i börsportföljen uppgick nettoresultatet till 506 (151) Mkr.
  • Latour-aktiens substansvärde uppgick den 31 december 2005 till 238 (187) kronor. Den 23 februari 2006 var substansvärdet 259 kronor.
  • Industri- och handelsföretagens försäljning uppgick till 4 852 (4 434) Mkr och rörelseresultat till 342 (242) Mkr, en resultatökning med 41 %.
  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade med 10 % till 5 010 Mkr.
  • Företagsförvärv inom affärsområdena Handverktyg och Verkstadsteknik. Försäljningar inom affärsområde Textil.
  • Utdelningen föreslås till 7:00 (6:00) kronor.