Omvandling av 5 979 979 A-aktier till B-aktier

Investment AB Latour har efter beslut på bolagsstämman i maj 2005 erbjudit A-aktieägare att omvandla A-aktier till B-aktier i syfte att ge innehavare av A-aktier ökade möjligheter att handla med sina aktier. Erbjudandet som gick ut i samband med halvårsrapporten har rönt stort intresse och sammanlagt 5 979 979 A-aktier har anmälts för omvandling. Möjligheten att omvandla A-aktier kommer även framgent att finnas och kommer att genomföras beroende på antalet anmälningar, dock minst en gång per år.

Efter registrering kommer fördelningen av utgivna aktier att bli som följer.

10 169 146 aktier av serie A och 33 650 854 aktier av serie B

Göteborg den 30 september 2005

INVESTMENT AB LATOUR

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40, eller Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0739-17 88 00.