Begäran om omvandling av A-aktie till B-aktie

Vid bolagsstämma i Investment AB Latour den 9 maj 2005 har beslut fattats om att aktier av serie A på begäran av aktieägare får omvandlas till aktier av serie B. Begäran om frivillig omvandling skall framställas skriftligen till styrelsen.

Aktieägare som önskar omvandla sina A-aktier kan använda blanketten nedan, som efter ifyllande insändes till Latours styrelse. Observera att blanketten måste undertecknas och insändas i original och kan därför inte sändas med e-post.

Blankett begäran omvandling av A-aktie till B-aktie