Beslut vid bolagsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) den 9 maj beslutades om utdelning med 6:00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline av Ugglas. Som ny styrelsemedlem invaldes Anders Böös. Inga-Britt Ahlenius hade undanbett sig omval.

Bolagsstämman beslutade att ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10 % av aktiekapitalet under tiden till nästa bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade även ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Genom en ändring i bolagsordningen kommer aktieägare med A-aktier att få rätt att omvandla dessa till B-aktier.

Vidare beslutades att en nomineringskommitté skall utses, bestående av Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare.

Göteborg 2005-05-09

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.