Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den
9 maj 2005 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 - 65, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april 2005, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Investment AB Latour senast måndagen den 2 maj 2005 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt 08-679 56 00, eller på Latours hemsida www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före den 29 april 2005 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

13. Val av styrelse.

14. Beslut om ändring av bolagsordningen.

15. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

17. Val av nomineringskommitté.

18. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 6:00 kronor. Som avstämningsdag föreslås torsdagen den 12 maj 2005. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC tisdagen den 17 maj 2005.

Punkt 11 – 13, styrelse och revisorer
Ägare till motsvarande 76,9 % av aktiekapitalet och 84,3 % av rösterna föreslår följande.

- Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara 9 och inga suppleanter.

- Styrelsens arvode skall utgå med 1 350 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

- Revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

- Omval av ledamöterna Inga-Britt Ahlenius, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas. Nyval av Anders Böös.
Anders Böös har tidigare varit verkställande direktör i Drott AB och Hagströmer & Qviberg AB.
Anders Böös är styrelseordförande i IFS AB och ledamot i styrelserna för Frigoscandia Distribution AB och Hagströmer & Qviberg AB.

- Val av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom revisionsbolag till bolagets revisorer under fyra år skedde på bolagsstämman 2004.

Punkt 14, beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår ett tillägg till bolagsordningens § 6 enligt följande.
”Aktier av serie A får på begäran av aktieägare omvandlas till aktier av serie B. En sådan begäran skall framställas skriftligt till styrelsen. Beslut om omvandling fattas av styrelsen eller, efter bemyndigande av styrelsen, av verkställande direktören. Ärende som nu sagts skall behandlas minst en gång varje räkenskapsår.”

Punkt 15, förslag till förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget får rätt att äga högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Punkt 16, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslås bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen före bolagets ordinarie bolagsstämma 2006, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och NBK:s rekommendationer.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.

Punkt 17, nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att en nomineringskommitté utses bestående av huvudägaren samt två representanter för andra större ägare. Nomineringskommittén skall lämna förslag till styrelse samt till styrelsens arvodering.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget senast två veckor före stämman. Den kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas till samtliga aktieägare.

Göteborg i april 2005
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen