Bokslutskommuniké 2004

Resultat efter finansiella poster 1 020 Mkr.

I pdf format:

Bokslutskommuniké