Likviditetsfrämjande åtgärder

Latour genomför likviditetsfrämjande åtgärder

• Tecknar avtal om likviditetsgaranti
• Erbjuder courtagefri handel
• Föreslår konverteringsmöjlighet från A-aktier till B-aktier

”Målet med dessa åtgärder är att skapa förutsättningar för bättre likviditet i Latours aktie på Stockholmsbörsens O-lista”, säger Jan Svensson, verkställande direktör på Latour.

Latour tecknar avtal med Hagströmer & Qviberg om likviditetsgaranti
Investment AB Latour (publ) (”Latour”) har träffat avtal om att Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB (”Hagströmer & Qviberg”) skall agera market maker i Latours B-aktie. Syftet är att öka likviditeten i bolagets aktie. Avtalet innebär i korthet att Hagströmer & Qviberg ställer köp- och säljkurser på Stockholmsbörsens O-lista i Latours B-aktie och förbinder sig att för egen räkning köpa och sälja aktier till dessa kurser. Avtalet gäller från och med den 17 januari 2005.

Latour erbjuder courtagefri handel
Styrelsen för Latour har beslutat att erbjuda aktieägare att courtagefritt köpa eller sälja det antal aktier som krävs för att aktieägaren skall uppnå ett innehav motsvarande jämn börspost (100 stycken aktier). Erbjudandet hanteras av Hagströmer & Qviberg och kommer att genomföras under perioden 7 mars 2005 till och med 24 mars 2005. Målet med erbjudandet är att öka antalet aktieägare som innehar jämn börspost och därmed skapa förutsättning för en bättre likviditet i Latour-aktien.

Hagströmer & Qviberg kommer att hantera erbjudandet och distribuera detta till aktieägare som är direktregistrerade. De aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade kommer att få erbjudandet via sin förvaltare. Hagströmer & Qviberg kommer löpande att köpa och sälja aktier på börsen. Priset för aktierna kommer att bli den genomsnittliga aktiekursen som beräknas på grundval av samtliga försäljningar respektive köp som görs inom ramen för erbjudandet.

Tidsplan
7 mars första dag för erbjudandet.
24 mars sista dag för erbjudandet.
31 mars utsändande av avräkningsnotor.
6 april likviddag för köpta respektive sålda aktier inom ramen för erbjudandet.

Föreslår konverteringsmöjlighet från A-aktier till B-aktier
Styrelsen för Latour föreslår att ordinarie bolagsstämma beslutar att införa en konverteringsklausul i bolagsordningen innebärande att ägare av A-aktier skall äga rätt att omstämpla A-aktier till B-aktier, varvid varje A-aktie skall kunna omstämplas till en B-aktie.

Göteborg den 11 januari 2005
INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

För ytterligare information kontakta:

Investment AB Latour
Jan Svensson, Verkställande direktör, tel. 031-89 17 92, 070-577 16 40
Tore Åberg, Ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-89 17 91

Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB
Torbjörn Gunnarsson, Equity Capital Markets, tel. 08-696 17 00, 070-486 1718

Information om Latour och erbjudandet finns att tillgå på www.latour.se.