Beslut vid bolagsstämman

Vid ordinarie bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) den 5 maj beslutades om utdelning med 6:00 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Inga-Britt Ahlenius, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline av Ugglas.

Till revisorer valdes Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB.

Bolagsstämman beslutade om indragning av de aktier som hittills återköpts samt att ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier till maximalt 10 % av aktiekapitalet under tiden till nästa bolagsstämma.

Bolagsstämman beslutade även ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid företagsförvärv.

Vidare beslutades att en nomineringskommitté skall utses, bestående av Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare.

Göteborg 2004-05-05

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller ekonomi- och finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.