Kallelse till ordinarie bolagsstämma

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma onsdagen den
5 maj 2004 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 - 65, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 23 april 2004, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Investment AB Latour senast onsdagen den 28 april kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före den 23 april 2004 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande.

2. Val av ordförande vid stämman.

3. Upprättande och godkännande av röstlängd.

4. Godkännande av dagordning.

5. Val av en eller två justeringsmän.

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.

7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.

8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen.

9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.

10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.

12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

13. Val av styrelse.

14. Val av revisionsbolag eller revisorer och revisorssuppleanter.

15. Beslut om nedsättning av aktiekapital genom indragning av egna aktier.

16. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.

17. Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier.

18. Nomineringskommitté

19. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 6:00 kronor. Som avstämningsdag föreslås måndagen den 10 maj 2004. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC torsdagen den 13 maj 2004.

Punkt 11 - 14, styrelse och revisorer
Ägare till motsvarande 70,3 % av aktiekapitalet och 78,8 % av rösterna föreslår följande.

- Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara 8 och inga suppleanter.

- Styrelsens arvode skall utgå med 800 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande.

- Revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning.

- Omval av ledamöterna Inga-Britt Ahlenius, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas.

- Omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom revisionsbolag till bolagets revisorer under fyra år.

Punkt 15 - beslut om nedsättning av aktiekapital genom indragning av egna aktier
Styrelsen föreslår 2004 års bolagsstämma att besluta om att bolagets aktiekapital skall nedsättas med 10 509 500 /tiomiljonerfemhundraniotusenfemhundra/ kronor genom indragning av 537 925 aktier av serie A och 3 665 875 aktier av serie B, varje aktie lydande på 2 /två/ kronor och 50 /femtio/ öre.

Ändamålet med nedsättningen är att nedsättningsbeloppet skall överföras till fritt eget kapital.

Nedsättningen skall genomföras genom indragning av de 537 925 aktier av serie A och 3 665 875 aktier av serie B i bolaget som förvärvats efter styrelsens beslut enligt bemyndigande av tidigare ordinarie bolagsstämmor.

Bolagsstämman föreslås bemyndiga styrelsen att besluta om de smärre justeringar i ovanstående beslut som må visa sig erforderliga i samband med registrering hos Patent- och registreringsverket och/eller ansökan om rättens tillstånd att verkställa nedsättningsbeslutet.

Punkt 16, förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget får rätt att äga högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget efter att till årets bolagsstämma föreslagen indragning av 4 203 800 aktier verkställts. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Punkt 17, bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
Styrelsen föreslås bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen före bolagets ordinarie bolagsstämma 2005, äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission och NBK:s rekommendationer.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.

Punkt 18, nomineringskommitté
Styrelsen föreslår att en nomineringskommitté utses bestående av Gustaf Douglas som representant för huvudägaren samt två representanter för andra större ägare. Nomineringskommittén skall lämna förslag till styrelse samt till styrelsens arvodering.

Göteborg i april 2004
INVESTMENT AB LATOUR (publ)

Styrelsen