Beslut vid bolagsstämman

Vid bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) beslutades om utdelning med 5:50
kronor per aktie, dessutom en extra utdelning med 1:60 kronor per aktie. Till
styrelseledamöter omvaldes Gustaf Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Bo
Eveborn och Fredrik Palmstierna. Till nya styrelsemedlemmar valdes Inga-Britt Ahlenius,
Caroline af Ugglas och Jan Svensson. Tidigare styrelsemedlemmarna Göran Wirenstam
och Carl-Henric Svanberg hade undanbett sig omval.

Bolagsstämman beslöt även ge styrelsen rätt att återköpa aktier till maximalt 10 % av
aktiekapitalet tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Latour-aktiens substansvärde var den 2 maj 140 kronor per aktie. Börsportföljens
marknadsvärde uppgick till 6,2 miljarder kronor, varav dold reserv 3,6 miljarder kronor.

VD uttryckte i sitt tal att ordersituationen för närvarande är stabil och att någon snar
förestående förbättring inte kan skönjas.

I övrigt hänvisas till tidigare utsänd delårsrapport.

Göteborg den 5 maj 2003

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson
eller av ekonomi- och finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.