Kallelse till bolagsstämma INVESTMENT AB LATOUR

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den5 maj 2003 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 - 65, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 25 april 2003, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Investment AB Latour senast måndagen den 28 april 2003 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt
Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före den 25 april 2003 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera
aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-
resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse.
14. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
15. Stämmans avslutande.

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 9, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 5:50 och en extra utdelning på 1:60 kronor. Som
avstämningsdag föreslås torsdagen den 8 maj 2003. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen bli utsänd av VPC tisdagen den 13 maj 2003.

Punkt 11 - 13, styrelse och revisorer
Ägare till motsvarande 70 % av aktiekapitalet och 79 % av rösterna föreslår följande.
- Antal bolagsstämmovalda styrelseledamöter skall vara 8 och inga suppleanter.
- Styrelsens arvode skall utgå med 800 000 kronor, att fördelas enligt styrelsens bestämmande.
- Revisorernas arvode skall utgå enligt godkänd räkning. Vid ordinarie bolagsstämma 2000
utsågs Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB såsom revisionsbolag till bolagets revisor under
fyra år.
- Omval av ledamöterna Gustaf Douglas, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Bo Eveborn och
Fredrik Palmstierna och nyval av Inga-Britt Ahlenius, Caroline af Ugglas och Jan Svensson.
Inga-Britt Ahlenius är generaldirektör och chef för Riksrevisionsverket, ledamot i IVA och i
styrelsen för Journalistgruppen. Caroline af Ugglas är aktiechef i Skandia Liv och har
styrelseuppdrag i Lindab AB, Teliaoverseas AB och Svenska Finansanalytikerföreningen. Jan
Svensson är fr.o.m. 2003 verkställande direktör i Investment AB Latour.
Göran Wirenstam och Carl-Henric Svanberg har undanbett sig omval.

Punkt 14, förvärv av egna aktier
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa ordinarie
bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget får rätt att äga högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget, varvid det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på OM Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vidförvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att justera bolagets kapitalstruktur och åstadkommamervärde för aktieägarna.

Göteborg i april 2003

INVESTMENT AB LATOUR (publ)
Styrelsen