Återköp av egna aktier

Investment AB Latour har 2002-12-18 återköpt 12.500 A-aktier till en kurs av SEK
132:- och 13.707 B-aktier till en kurs av SEK 134:-, vilket innebär att sammanlagt
7,2% av aktiekapitalet och 4,2% av rösterna har återköpts. Totala innehavet av egna
aktier uppgår härefter till 537.925 A-aktier och 2.915.875 B-aktier.

Stockholm den 18 december 2002

INVESTMENT AB LATOUR

Gustaf Douglas
Ordförande