Kallelse till bolagsstämman

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma måndagen den 6 maj 2002 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59 - 65, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 26 april 2002, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Investment AB Latour senast måndagen den 29 april 2002 kl. 15.00.
Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt
Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före den 26 april 2002 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern-resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse.