Beslut vid bolagsstämman

Vid bolagsstämma i Investment AB Latour (publ) beslutades om utdelning med 4:90 kronor
per aktie. Till styrelseledamöter omvaldes Gustaf Douglas, John Dahlfors, Elisabeth
Douglas, Ingrid Flory, Fredrik Palmstierna, Bertil Svensson samt Göran Wirenstam.
Bolagsstämman fattade beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom indragning av
4 028 700 återköpta aktier. I syfte att påskynda indragningsförfarandet beslöts även att riktad
nyemission av C-aktier skall ske motsvarande de indragna aktierna. Efter att
bolagsstämmans beslut registrerats kommer C-aktierna att återlösas och indragas.
Bolagsstämman beslöt även ge styrelsen rätt att återköpa aktier till maximalt 10 % av
aktiekapitalet tiden fram till nästa ordinarie bolagsstämma.
I sitt anförande nämnde koncernchefen, Göran Wirenstam, att Latour-koncernens helägda
bolag under första kvartalet i år har ökat försäljningen med 15 %, medan resultatet
förbättrats med 37 %. För helåret förväntas ett rörelseresultat i nivå med föregående års
exklusive jämförelsestörande poster. Aktieförvaltningen utvisade ett resultat på 235 Mkr för
årets första kvartal.
Latour-aktiens substansvärde var den 9 maj 250 kronor per aktie. Börsportföljens
marknadsvärde uppgick till 11,3 miljarder kronor, varav dold reserv 8,6 miljarder kronor.

Göteborg den 10 maj 2001

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Göran Wirenstam eller av ekonomi- och finansdirektör
Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.