Kallelse till bolagsstämman

INVESTMENT AB LATOUR
Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till ordinarie bolagsstämma torsdagen den 10 maj 2001 kl. 17.00 på Radisson SAS Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 – 38, Göteborg.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast måndagen den 30 april 2001, dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman till Investment AB Latour senast måndagen den 7 maj 2001 kl. 15.00. Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88
Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid bolagsstämman i god tid före den 30 april 2001 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Godkännande av dagordning.
5. Val av en eller två justeringsmän.
6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad.
7. VD:s redogörelse samt framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncern- resultaträkningen och koncernbalansräkningen.
9. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen samt fastställande av avstämningsdag.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
11. Bestämmande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter.
12. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.
13. Val av styrelse.
14. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet.
15. Beslut om ändring av bolagsordningen.
16. Beslut om nyemission av C-aktier.
17. Beslut om nedsättning av aktiekapitalet genom inlösen av C-aktier samt överföring till reservfond.
18. Beslut om justeringsbemyndigande.
19. Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier.
20. Stämmans avslutande.
Styrelsens förslag till beslut
Punkt 9, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 4:90 kronor. Som avstämningsdag föreslås tisdagen den 15 maj 2001. Om bolagsstämman beslutar enligt förslaget, beräknas utdelning bli utsänd av VPC måndagen den 21 maj 2001.