Styrelsens förslag till bolagstämman

Styrelsen i Investment AB Latour har beslutat lämna följande förslag till beslut vid bolagsstämman, som äger rum den 10 maj 2001.

- Indragning av de till dags dato återköpta aktierna till ett antal av 4 028 700, motsvarande 7,74 % av aktiekapitalet.
- Utdelningen föreslås höjd till 4:90 kronor per aktie. Detta innebär en höjning jämfört med tidigare förslag och är föranlett av att ytterligare aktier återköpts.
- Bemyndigande att fortsätta återköpa aktier fram till nästa ordinarie bolagsstämma.

Göteborg 2001-03-19
INVESTMENT AB LATOUR
Styrelsen