Investment AB Latour (publ): Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2007 kl. 17.00 på Radisson SAS Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2007, dels anmäla sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast onsdagen den 2 maj 2007 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25 Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88 Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt 08-679 56 00, eller på Latours hemsida www.latour.se.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 2 maj 2007 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn.