Investment AB Latour (publ): Delårsrapport januari - mars 2007

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 187 (129) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 151 (102) Mkr, vilket motsvarar 3:46 (2:33) kronor per aktie.
  • Ny metod att beräkna värdet av helägda dotterbolag.
  • Börsportföljens värde ökade med 2 % mot Stockholmsbörsens index 6 %.
  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 1 738 Mkr, en ökning med 15 % rensat från köp och försäljningar.
  • Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till 1 619 (1 286) Mkr, en ökning med 16 % rensat från köp och försäljningar.
  • Industri- och handelsföretagens rörelseresultat uppgick till 158 (102) Mkr, en resultatökning med 44 %, rensat från köp och försäljningar. Förbättrat resultat för samtliga affärsområden.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj, som den 31 mars 2007 hade ett marknadsvärde på 12
miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag
som är organiserade i sex affärsområden. Sammanlagt svarar dessa
företag för en årsomsättning på 6 miljarder kronor.

Under första kvartalet har köp skett av 66 600 aktier i Elanders,
dessutom har 236 933 aktier förvärvats genom deltagande i nyemission.
Köp har även skett av 35 000 OEM B och 5 562 Sweco A.

Under innevarande år har inga egna aktier återköpts. Antalet
utestående aktier uppgick den 31 mars 2007 till
43 700 000. Styrelsen kommer vid årsstämma den 8 maj 2007 att föreslå
stämman att få fortsätta att återköpa egna aktier samt att få besluta
om överlåtelse av egna aktier. Styrelsen föreslår även att årsstämman
beslutar att en uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, skall
genomföras med en beräknad avstämningsdag i juni 2007.

Under året har försäljning skett av Almedahls AB. Det sålda bolagets
omsättning uppgick år 2006 till 94 Mkr. Det återstående
textilföretaget FOV Fabrics redovisas fr.o.m. 2007 inte som något
eget affärsområde. Förvärv har skett inom affärsområde
Verkstadsteknik av AVT Industriteknik AB, med en årsomsättning på 50
Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 187 (129)
Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet
151 (102) Mkr, vilket motsvarar 3:46 (2:33) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 142
(92) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 763
(1 527) Mkr. Soliditeten var 78 % (78 %) räknat på redovisat eget
kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i
intresseföretagen var soliditeten 80 % (81 %).

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk: