Investment AB Latour (publ): Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 8 maj beslutades om
utdelning med 8:50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter omvaldes Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric
Douglas, Gustaf Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan
Svensson och Caroline af Ugglas.

Till styrelsens ordförande valdes Gustaf Douglas.

Stämman beslutade att en aktiesplit skall göras, där varje aktie
skall uppdelas i tre av samma aktieslag. Avstämningsdag kommer att
fastställas av styrelsen och meddelas senare.

Stämman beslutade även att ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier
till maximalt 10 % av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma
samt att ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.

Vidare beslutades att en valberedning skall utses, bestående av
Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare.

Göteborg 2007-05-08

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Tore Åberg, tel. 031-89 17 90.