Investment AB Latour (publ): Delårsrapport januari - juni 2007

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 651 (783) Mkr. Rensat från realisationsvinster uppgick resultatet till 557 (431) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 577 (718) Mkr, vilket motsvarar 4,39 (5,48) kronor per aktie.
  • Börsportföljens värde ökade med 5 % mot Stockholmsbörsens index 8 %.
  • Latouraktiens totalavkastning för årets sex första månader var 33%.
  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 3 522 Mkr, en ökning med 20 % rensat från köp och försäljningar.
  • Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till 3 293 Mkr, en ökning med 20 % rensat från köp och försäljningar.
  • Industri- och handelsföretagens rörelseresultat ökade med 44 % rensat från köp och försäljningar.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj, som den 30 juni 2007 hade ett marknadsvärde på 12
miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag
som är organiserade i sex affärsområden. Sammanlagt svarar dessa
företag för en årsomsättning på 6 miljarder kronor.

Under innevarande år har 100 000 egna aktier återköpts. Antalet
utestående aktier uppgick den 30 juni 2007 till
131 000 000. Vid årsstämma den 8 maj 2007 fattades beslut om rätt
till återköp av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier.
Beslut fattades även om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, med
villkoret 3:1. Handel med nya aktier skedde från och med den 1 juni
2007.

Under året har försäljning skett av Almedahls AB. Det sålda bolagets
omsättning uppgick år 2006 till 94 Mkr. Det återstående
textilföretaget FOV Fabrics redovisas fr.o.m. 2007 inte som något
eget affärsområde. Förvärv har skett inom affärsområde
Verkstadsteknik av AVT Industriteknik AB, med en årsomsättning på 50
Mkr och av Meptek Oy med en årsomsättning av 19 MEUR inom
affärsområde Luftbehandling.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 651 (783)
Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet
577 (718) Mkr, vilket motsvarar 4,39 (5,48) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 161
(143) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1
804 (1 351) Mkr. Soliditeten var 77 % (78 %) räknat på redovisat eget
kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i
intresseföretagen var soliditeten 80 % (80 %).

Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat
koncernens resultat och ställning finns inte.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 648
(314) Mkr. Moderbolagets soliditet uppgick till 96 % (93 %).
Utdelningsintäkter har erhållits med 274 (256) Mkr.

Under första halvåret har köp skett av 85 900 aktier i Elanders,
dessutom har 242 869 aktier förvärvats genom deltagande i nyemission.
Köp har även skett av 35 000 OEM B, 6 072 Sweco A och av 1 171 535
Nederman. Sistnämnda förvärv är ett nytt innehav och Latour äger nu
10 % av kapital och röster.
Under andra kvartalet genomfördes inlösenprogram i Munters, OEM och
Sweco, varvid Latour löste in 30 746 750 Sweco A och B, 556 000 OEM A
och B samt 3 650 000 Munters. Inlösenprogrammen genomfördes efter
split i respektive aktie och har medfört en realisationsvinst på
sammanlagt 83 Mkr.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande
länk: