Investment AB Latour (publ): Antal utestående aktier i Latour per 2007-08-31

Enligt en ny lagregel skall alla noterade bolag, om ändring av
antalet aktier eller röster skett under en månad, offentliggöra det
totala antalet aktier och röster i bolaget den sista handelsdagen i
varje kalendermånad.

Under juli månad skedde en omvandling av 305 750 aktier av serie A
till aktier av serie B. Under augusti månad har ingen förändring
skett.

Det totala antalet aktier per den 31 augusti 2007 i Investment AB
Latour uppgår till 131 460 000, fördelat på 28 009 336 A-aktier och
103 450 664 B-aktier.

Latours aktuella innehav av egna aktier uppgår till 460 000 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till
en röst.

Göteborg 2007-08-31

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Tore Åberg, ekonomi- och finansdirektör, tel. 031-89 17 90 alt.
0739-17 88 00.