Investment AB Latour (publ): Delårsrapport januari - september 2007

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 800 (901) Mkr. Rensat från realisationsvinster uppgick resultatet till 789 (621) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 692 (822) Mkr, vilket motsvarar 5,27 (6,27) kronor per aktie.
  • Börsportföljens värde minskade med 7 % mot Stockholmsbörsens index, som ökade med 5 %.
  • Latouraktiens totalavkastning för årets nio första månader var 28,6 %.
  • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 5 046 (3 977) Mkr, en ökning med 19 % justerat för köpta och sålda verksamheter.
  • Industri- och handelsföretagens fakturering uppgick till 4 873 (3 811) Mkr, en ökning med 20 % justerat för köpta och sålda verksamheter.
  • Industri- och handelsföretagens rörelseresultat ökade med 43 % justerat för köpta och sålda verksamheter.

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en börsportfölj, som den 30 september 2007 hade ett marknadsvärde på 11 miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag som är organiserade i sex affärsområden. Sammanlagt svarar dessa företag för en årsomsättning på 6,5 miljarder kronor.

Under innevarande år har 100 000 egna aktier återköpts. Antalet utestående aktier uppgick den 30 september 2007 till 131 000 000. Vid årsstämma den 8 maj 2007 fattades beslut om rätt till återköp av egna aktier samt om överlåtelse av egna aktier. Beslut fattades även om uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, med villkoret 3:1. Handel med nya aktier skedde från och med den 1 juni 2007.

Under året har försäljning skett av Almedahls AB. Det sålda bolagets omsättning uppgick år 2006 till 94 Mkr. Det återstående textilföretaget FOV Fabrics redovisas fr.o.m. 2007 inte som något eget affärsområde. Förvärv har skett inom affärsområde Verkstadsteknik av AVT Industriteknik AB, med en årsomsättning på 50 Mkr och av Meptek Oy med en årsomsättning av 19 MEUR inom affärsområde Luftbehandling. Under tredje kvartalet har affärsområde Maskinhandel sålt den del av verksamheten som omfattar försäljning av maskiner till svensk träindustri. Omsättningen uppgick till ca 130 Mkr på årsbasis. Affärsområdet har kompletterat sin verktygsverksamhet genom förvärv av BBM Verktyg AB. BBM:s årsomsättning uppgår till 30 Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 800 (901) Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet 692 (822) Mkr, vilket motsvarar 5,27 (6,27) kronor per aktie. Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 92 (79) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 840 (1 422) Mkr. Soliditeten var 74 % (79 %) räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 77 % (80 %).

Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat koncernens resultat och ställning finns inte.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 641 (312) Mkr. Moderbolagets soliditet uppgick till 95 % (91 %). Utdelningsintäkter har erhållits med 274 (256) Mkr.

Under året har köp skett av 291 467 aktier i Elanders, dessutom har 242 869 aktier förvärvats genom deltagande i nyemission. Köp har även skett av 208 000 OEM B, 56 610 Sweco A och av 1 171 535 Nederman. Sistnämnda förvärv är ett nytt innehav och Latour äger nu 10 % av kapital och röster.
I samband med inlösenprogram i Munters, OEM och Sweco löste Latour in 30 746 750 Sweco A och B, 556 000 OEM A och B samt 3 650 000 Munters. Inlösenprogrammen har medfört en realisationsvinst på sammanlagt 81 Mkr.

Efter rapportperiodens utgång har ytterligare 1 542 399 aktier förvärvats i Nederman, varefter Latour innehar 23,2 % av antal aktier och röster.

Hela rapporten inklusive tabeller kan laddas ner från medföljande länk: