BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj, som den 31 december 2007 hade ett marknadsvärde på 11
miljarder kronor. Vidare ingår helägda industri- och handelsföretag
som är organiserade i sex affärsområden. Sammanlagt svarar dessa
företag för en årsomsättning på 6,7 miljarder kronor.

Under innevarande år har 100 000 egna aktier återköpts. Antalet
utestående aktier uppgick den 31 december 2007 till 131 000 000. Vid
årsstämma den 8 maj 2007 fattades beslut om rätt till återköp av egna
aktier samt om överlåtelse av egna aktier. Beslut fattades även om
uppdelning av aktier, s.k. aktiesplit, med villkoret 3:1. Handel med
nya aktier skedde från och med den 1 juni 2007. Under 2007 har
2 908 366 A-aktier omvandlats till B-aktier. Härefter är fördelningen
av utgivna aktier 25 458 770 A-aktier och 106 001 230 B-aktier.

Under året har köp skett av 291 467 aktier i Elanders, dessutom har
242 869 aktier förvärvats genom deltagande i nyemission. Köp har även
skett av 208 000 OEM B, 56 610 Sweco A och av 2 713 934 Nederman.
Sistnämnda förvärv är ett nytt innehav och Latour äger 23,2 % av
kapital och röster.
I samband med inlösenprogram i Munters, OEM och Sweco löste Latour in
30 746 750 Sweco A och B, 556 000 OEM A och B samt 3 650 000 Munters.
Inlösenprogrammen har medfört en realisationsvinst på sammanlagt 81
Mkr.

Den 13 november 2007 lade Latour, inom ramen för ESML Intressenter,
tillsammans med MSAB, SäkI och EQT ett offentligt bud på Securitas
Direct. Budet innebar 26,00 kronor per aktie, en premie på 40,6 %
jämfört med den volymvägda genomsnittliga stängningskursen på OMX
Nordic Exchange Stockholm under de senaste tre månaderna fram till
och med den 12 november samt 25,0 % jämfört med stängningskursen den
12 november. Vid budperiodens utgång kunde konstateras att ägare till
54,1 % av aktierna och 67,8 % av rösterna accepterat erbjudandet.
Inför behovet att ytterligare höja budet på Securitas Direct har
Latour valt att i stället acceptera att sälja samtliga av Latour ägda
aktier i Securitas Direct till EQT, som valt att förlänga tidsfristen
till den 14 mars 2008 och höja budet till 27,50 kronor per aktie.
Accepteras budet på denna nivå innebär det en reavinst för Latour på
645 Mkr.

Under året har försäljning skett av Almedahls AB. Det sålda bolagets
omsättning uppgick år 2006 till 94 Mkr. Det återstående
textilföretaget FOV Fabrics redovisas fr.o.m. 2007 inte som något
eget affärsområde. Förvärv har skett inom affärsområde
Verkstadsteknik av AVT Industriteknik AB, med en årsomsättning på 50
Mkr och av Meptek Oy med en årsomsättning på 19 MEUR inom
affärsområde Luftbehandling.
Under tredje kvartalet sålde affärsområde Maskinhandel den del av
verksamheten, årsomsättning 130 Mkr, som omfattar försäljning av
maskiner till svensk träindustri. Affärsområdet har kompletterat sin
verktygsverksamhet genom förvärv av BBM Verktyg AB. BBM:s
årsomsättning uppgår till 30 Mkr.

RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 034 (1
232) Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet
880 (1 119) Mkr, vilket motsvarar 6,71 (8,54) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 152
(166) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1
887 (1 647) Mkr. Soliditeten var 75 % (78 %) räknat på redovisat eget
kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i
intresseföretagen var soliditeten 78 % (80 %).

Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat
koncernens resultat och ställning finns inte.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 634
(469) Mkr. Moderbolagets soliditet uppgick till 93 % (94 %).
Utdelningsintäkter har erhållits med 274 (256) Mkr.

Utdelning
Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning med 3,50
(2,83) kronor per aktie. Med nuvarande antal utestående aktier uppgår
utdelningsbeloppet till 458,5 (371) Mkr.