KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

Aktieägarna i Investment AB Latour (publ) kallas härmed till
årsstämma tisdagen den 13 maj 2008 kl. 17.00 på Radisson SAS
Scandinavia Hotel, Södra Hamngatan 59, Göteborg.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman skall dels vara införd i den av
VPC AB förda aktieboken senast onsdagen den 7 maj 2008, dels anmäla
sin avsikt att delta i stämman till Investment AB Latour senast
onsdagen den 7 maj 2008 kl. 15.00.

Anmälan kan göras under adress Investment AB Latour, Box 336, 401 25
Göteborg alternativt Investment AB Latour, Box 7158, 103 88
Stockholm, eller per telefon 031-89 17 90 alternativt
08-679 56 00, eller på Latours hemsida www.latour.se.

>> TILL ANMÄLAN

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att få
rätt att delta i förhandlingarna vid stämman i god tid före den 7 maj
2008 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i
eget namn.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordningen

5. Val av justeringsmän

6. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt
koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Anförande av verkställande direktören

9. Beslut om

a) fastställelse av moderbolagets resultaträkning
och balansräkning samt koncern-
resultaträkning och koncernbalansräkning

b) dispositioner beträffande vinst enligt den
fastställda balansräkningen och
avstämningsdag för utdelning

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och
verkställande direktör

10. Fastställande av antal styrelseledamöter och
styrelsesuppleanter

11. Fastställande av arvode åt styrelsen och revisorerna

12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och i
förekommande fall styrelsesuppleanter

13. Val av revisionsbolag eller revisorer och
revisorssuppleanter.

14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv
och överlåtelse av egna aktier

15. Beslut om principer för ersättning och andra
anställningsvillkor för bolagsledningen

16. Utseende av valberedning

17. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 9 b, utdelning och avstämningsdag
Styrelsen föreslår en utdelning per aktie om 3,50 kronor. Som
avstämningsdag föreslås fredagen den 16 maj 2008. Om stämman beslutar
enligt förslaget, beräknas utdelningen bli utsänd av VPC onsdagen den
21 maj 2008.

Punkt 2, 10 - 13, ordförande, styrelse och revisorer
Valberedningen som bestått av styrelsens ordförande samt Henric
Ankarcrona
och Björn Karlsson (Bertil Svenssons familj och bolag) har lämnat
följande förslag.

  • Till ordförande vid stämman utses Gustaf Douglas.
  • Styrelsen skall bestå av åtta ledamöter och inga suppleanter.
  • Styrelsens arvode, sammanlagt 1 400 000 kronor, skall utgå med 350 000 kronor till ordföranden och med 175 000 kronor till envar ledamot som inte är anställd i något av koncernens bolag. Till revisorerna utgår arvode enligt godkänd räkning.
  • Omval av styrelseledamöterna Anders Böös, Elisabeth Douglas, Eric Douglas, Bo Eveborn, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline af Ugglas samt nyval av CarlDouglas. Carl Douglas är 43 år, BA (Bachelor of Arts) och egen företagare. Han är styrelseledamot i ASSA ABLOY AB, Securitas AB, Securitas Systems AB, Swegon AB och SäkI AB. Vidare föreslås att årsstämman utser Fredrik Palmstierna till styrelsens ordförande. Gustaf Douglas har avböjt omval.
  • Omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB intill slutet av årsstämman 2012. Bolaget har informerats om att Helén Olsson Svärdström har utsetts till huvudansvarig revisor. Helén Olsson Svärdström är 45 år, auktoriserad revisor och partner. Hon har varit verksam vid revisionsfirman sedan 1985 och varit engagerad i Latourrevisionen sedan 2004 med ansvar för koncernsamordning. Hon har huvudsakligen arbetat med revision och rådgivning i medelstora och stora företag/koncerner.

Punkt 14, förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen föreslår att stämman bemyndigar styrelsen att, under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om förvärv av egna aktier. Förvärv får ske av så många aktier att bolaget äger högst tio (10) % av antalet utestående aktier i bolaget. Det fulla antalet aktier får avse aktier av serie A eller serie B eller en kombination därav. Aktierna får förvärvas dels genom erbjudande som riktar sig till samtliga aktieägare eller till samtliga ägare till aktier av serie A eller serie B, dels genom handel på Stockholmsbörsen. Priset skall motsvara vid förvärvstillfället gällande börskurs med avvikelser som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärvet skall ha till syfte att anpassa bolagets kapitalstruktur, åstadkomma mervärde för aktieägarna samt ge möjlighet att erbjuda egna aktier som likvid vid företagsförvärv.

Styrelsen föreslås även bemyndigas, att vid ett eller flera tillfällen före bolagets årsstämma 2009 äga rätt att besluta om överlåtelse av egna aktier, som bolaget innehar efter förvärv av aktier enligt föregående, genom avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt aktiebolagslagen, att användas som betalningsmedel i samband med företagsförvärv på villkor i enlighet med aktiebolagslagens regler om nyemission.

Styrelsen anser att egna aktier kan vara ett ur aktieägarnas synvinkel lämpligt betalningsmedel, helt eller delvis, i samband med företagsförvärv, varvid aktieägarnas företrädesrätt av uppenbara skäl måste frångås.

Punkt 15, ersättning till bolagsledningen
Styrelsen föreslår att ersättning till verkställande direktör och övriga ledande befattningshavare utgörs av grundlön, rörlig ersättning och pension. Med andra ledande befattningshavare avses koncernledning och affärsområdeschefer. Den rörliga ersättningen baseras på uppnådda mål och uppgår till 0 % -100 % av grundlönen. Verkställande direktören har rätt att gå i pension vid 62 års ålder, varefter pension utgår med 60 % av grundlönen i tre år. För övriga ledande befattningshavare är pensionsåldern 65 år.

Punkt 16, förslag till valberedning
Valberedningen kommer att föreslå stämman att besluta att bolaget skall ha en valberedning bestående av en representant för huvudaktieägaren samt av två representanter för övriga större aktieägare.

Handlingar
Årsredovisning med revisionsberättelse hålls tillgänglig hos bolaget senast två veckor före stämman. Den kommer även att finnas på bolagets hemsida, www.latour.se. Årsredovisningen kommer att utsändas till samtliga aktieägare.

Göteborg i april 2008

Investment AB Latour (publ)
Styrelsen