DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2008

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 818 (187)
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 777 (151) Mkr, vilket
  • Börsportföljens värde minskade med 15 % jämfört med
  • Samtliga aktier i Securitas Direct avyttrades för 745 Mkr med en
  • Industri- och handelsföretagens orderingång, exkl. FOV, ökade till
  • Industri- och handelsföretagens fakturering, exkl. FOV, ökade till
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och
  • Inom affärsområde Handverktyg genomfördes förvärv av Snickers

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG
* Inom affärsområde Handverktyg genomfördes den 1 april 2008 förvärv
av Fisco Tools Ltd i England samt Snickers franchiseverksamhet i
Finland.
* Genom försäljning av FOV Fabrics AB i Borås har Latour avvecklat
samtliga sina verksamheter inom textilsektorn.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag med en
börsportfölj som den 31 mars 2008 hade ett marknadsvärde på 8,8
miljarder kronor. De värdemässigt viktigaste innehaven i
börsportföljen är Assa Abloy, Securitas och Sweco, vilka tillsammans
utgör 74 procent av hela börsportföljens värde. Vidare ingår helägda
industri- och handelsföretag som är organiserade i sex affärsområden,
Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling, Maskinhandel och
Verkstadsteknik. Årsomsättningstakten i industri- och
handelsföretagen uppgår idag till drygt 7 miljarder kronor.

I industri- och handelsrörelsen har under kvartalet genomförts två
förvärv, båda inom affärsområde Handverktyg. Genom förvärv av
Snickers franchisetagare i Norge och Danmark ökar nettoomsättningen
inom affärsområdet med cirka 70 Mkr på årsbasis. I början av april
gjorde affärsområdet ytterligare två förvärv, dels Snickers
franchiseverksamhet i Finland, dels det engelska bolaget Fisco Tools
Ltd. Fisco Tools tillverkar mätband och omsätter cirka 90 Mkr och har
sin huvudsakliga marknad i Europa. Totalt beräknas de genomförda
förvärven öka årsomsättningstakten för affärsområde Handverktyg med
drygt 200 Mkr.

Efter rapportperiodens utgång såldes den sista textilverksamheten
inom Latours industri- och handelsrörelse genom att FOV Fabrics AB i
Borås avyttrades. Det sålda bolagets omsättning uppgick år 2007 till
165 Mkr.


RESULTAT OCH FINANSIELL STÄLLNING

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 818 (187)
Mkr. Efter beräknad skatt utgör resultatet
777 (151) Mkr, vilket motsvarar 5,93 (1,15) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 683
(142) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1
578 (1 763) Mkr. Soliditeten var 73 % (78 %) räknat på redovisat eget
kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i
intresseföretagen var soliditeten 76 % (80 %).

Några transaktioner med närstående som väsentligen påverkat
koncernens resultat och ställning finns inte.

Moderbolaget
Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 636 (-3)
Mkr. Moderbolagets soliditet uppgick till 100 % (93 %).

Under första kvartalet har inga egna aktier återköpts. Antalet
utestående aktier uppgick den 31 mars 2008 till 131 000 000.
Styrelsen kommer vid årsstämma den 13 maj 2008 att föreslå stämman
att få fortsätta att återköpa egna aktier samt att få besluta om
överlåtelse av egna aktier.

Under kvartalet har förvärv skett av 108 000 aktier av serie B i
Elanders för 13 Mkr samt av 910 000 aktier av serie B i Securitas
Systems för 16 Mkr. Vidare har samtliga 27 090 000 aktier i Securitas
Direct avyttrats i samband med att EQT i mars annonserade att de
kommer att fullfölja det offentliga budet på 27,50 kronor per aktie.
Försäljningen innebar att Latour frigjorde kapital motsvarande 745
Mkr med en realisationsvinst på 643 Mkr.