Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 13 maj beslutades om
utdelning med 3:50 kronor per aktie.

Till styrelseledamöter utsågs genom omval Anders Böös, Elisabeth
Douglas, Eric Douglas, Fredrik Palmstierna, Jan Svensson och Caroline
af Ugglas samt genom nyval Carl Douglas.

Till styrelsens ordförande valdes Fredrik Palmstierna.

Stämman beslutade även att ge styrelsen rätt att återköpa egna aktier
till maximalt 10 % av aktiekapitalet under tiden till nästa årsstämma
samt att ge styrelsen rätt att använda egna aktier som betalning vid
företagsförvärv.

Vidare beslutades att en valberedning skall utses, bestående av
Gustaf Douglas samt två representanter för andra större ägare.

Styrelsen beslöt vid efterföljande konstituerande styrelsemöte att
utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier. Förvärv skall kunna
ske från den
14 maj 2008 till och med nästkommande årsstämma till ett pris inom
det vid var tid registrerade kursintervallet på OMX Nordiska börsen.

Göteborg 2008-05-14

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2008 kl. 08:30.