Delårsrapport januari - juni 2008

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 287
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 190 (577) Mkr,

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

  • Industri- och handelsföretagens orderingång, exkl. avyttrade
  • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning, exkl. avyttrade
  • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och
  • Affärsområde Handverktyg genomförde under första halvåret förvärv
  • FOV Fabrics AB i Borås avyttrades under april månad och Latour har

BÖRSPORTFÖLJEN

  • Börsportföljens värde minskade med 21 procent samtidigt som
  • Samtliga aktier i Securitas Direct avyttrades under första
  • Latour förvärvade under andra kvartalet ytterligare aktier i HMS

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en
helägd industri- och handelsrörelse samt en portfölj av börsnoterade
innehav. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 30
juni 2008 hade ett marknadsvärde på 8,0 miljarder kronor. De
värdemässigt största innehaven i börsportföljen är Assa Abloy,
Securitas och Sweco, vilka tillsammans utgör 72 procent av hela
börsportföljens värde.

Den helägda industri- och handelsrörelsen är organiserad i sex
affärsområden, Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling,
Maskinhandel och Verkstadsteknik. Årsomsättningstakten i industri-
och handelsföretagen uppgår idag till drygt 7 miljarder kronor.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSERNA

Resultat och marknad

Under första halvåret utvecklades de helägda industri- och
handelsrörelserna väl. Orderingången har ökat med 12 procent jämfört
med föregående år, varav 7 procent är organisk tillväxt. Det största
affärsområdet, Luftbehandling, har ökat orderingången med hela 32
procent, varav 18 procent organiskt. Affärsområde Hydraulik utvecklas
bra och orderingången har ökat organiskt med 18 procent. Affärsområde
Handverktyg har utvecklats väl, men under senare delen av andra
kvartalet märktes en avmattning i efterfrågan. För Maskinhandel, som
tappade jämfört med föregående år under första kvartalet, noterades
en återhämtning under årets andra kvartal.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter ökade till 3 829
(3 413) Mkr. Faktureringen ökade till 3 660 (3 192) Mkr.
Faktureringen var särskilt stark inom Hydraulik och Luftbehandling
med ökningar på 14 respektive 29 procent. Resultaten har totalt sett
förbättrats med 27 procent, varav 25 procent organiskt. Mest markant
är förbättringen i Luftbehandling och Verkstadsteknik. Det samlade
rörelseresultatet för de sex affärsområdena blev 381 (298) Mkr,
innebärande en rörelsemarginal på 10,4 (9,4) procent.