Delårsrapport januari - september 2008

 • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 1 556 (800) Mkr.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 1 422 (692) Mkr, vilket motsvarar 10,85 (5,27) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

 • Industri- och handelsföretagens orderingång ökade till 5 455 (4 928) Mkr, en ökning med 7 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
 • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning ökade till 5 308 (4 740) Mkr, en ökning med 8,3 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
 • Rörelseresultatet för kvarvarande verksamheter inom industri- och handelsföretagen ökade till 590 (457) Mkr, en resultatökning med 28 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
 • Under tredje kvartalet förvärvade affärsområde Maskinhandel Skandinaviska Chuckfabriken och affärsområde Verkstadsteknik förvärvade Nord-Locks återförsäljare i Benelux.
 • Under tredje kvartalet avyttrade affärsområde Maskinhandel verksamheten i Mekana AB.

BÖRSPORTFÖLJEN

 • Börsportföljens värde har under året sjunkit med 25,8 procent samtidigt som Stockholmsbörsen minskat med 27,0 procent.
 • Samtliga aktier i Securitas Direct avyttrades under första kvartalet för 745 Mkr med en skattefri realisationsvinst på 643 Mkr.
 • Latour förvärvade under tredje kvartalet ytterligare aktier i HMS Networks, som är noterat på OMX Nordic Exchange på listan för små bolag. Innehavet i HMS uppgår efter förvärvet till 11,8 procent av såväl kapital som röster.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Affärsområde Verkstadsteknik förvärvade Nord-Locks återförsäljare i Japan. Genom förvärvet etableras en egen närvaro i Asien.

VERKSAMHETSBESKRIVNING

Investment AB Latour är ett blandat investmentbolag bestående av en helägd industri- och handelsrörelse samt en portfölj av börsnoterade innehav där Latour är huvudägare eller en av huvudägarna. Börsportföljen består av tio betydande innehav som den 30 september 2008 hade ett marknadsvärde på 7,6 miljarder kronor. De värdemässigt största innehaven i börsportföljen är Assa Abloy, Securitas och Sweco, vilka tillsammans utgör 75 procent av hela börsportföljens värde.

Den helägda industri- och handelsrörelsen är organiserad i sex affärsområden, Automotive, Handverktyg, Hydraulik, Luftbehandling, Maskinhandel och Verkstadsteknik. Årsomsättningstakten i industri-och handelsrörelsen uppgår idag till drygt 7 miljarder kronor.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSERNA

Resultat och marknad

De helägda industri- och handelsrörelserna utvecklades under rapportperioden väl, men ökningstakten har avtagit. De allt tydligare signalerna i omvärlden om en avmattning börjar successivt ge sig till känna i siffrorna, och då främst i orderingången. Inom affärsområde Automotive har vi redan sedan tidigare påverkats av den nedgång som drabbat personvagnsindustrin och som nu även omfattar den tunga fordonsindustrin. En sjunkande efterfrågan har även tidigare märkts inom affärsområde Handverktyg. Anpassningar för att möta den lägre aktiviteten har genomförts genom reduktion av inhyrd personal samt uppsägningar omfattande knappt ett hundratal anställda inom aktuella verksamheter.

Orderingången har totalt ökat med 11 procent jämfört med föregående år, varav 7 procent är organisk tillväxt. Under tredje kvartalet växte orderingången med 7 procent, jämfört med föregående år. Den största tillväxten finns inom vårt största affärsområde, Luftbehandling, och inom affärsområde Hydraulik.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter ökade till 5 455 (4 928) Mkr. Faktureringen ökade till 5 308 (4 740) Mkr. Faktureringen var särskilt stark inom Hydraulik och Luftbehandling med ökningar på 13 respektive 26 procent. Rörelseresultatet har totalt sett förbättrats med 29 procent, varav 28 procent organiskt. Mest markant är förbättringen i Luftbehandling och Verkstadsteknik. Det samlade rörelseresultatet för de sex affärsområdena blev 590 (457) Mkr, innebärande en förbättrad rörelsemarginal till 11,1 (9,7) procent. Under tredje kvartalet isolerat ökade rörelseresultatet till 210 (159) Mkr, motsvarande en rörelsemarginal på 12,7 (10,3) procent.

Denna information skickades av Hugin.