Antal utestående aktier i Latour per 2008-12-31

Under december månad skedde en omvandling av 148 550 aktier av serie
A till aktier av serie B.

Det totala antalet aktier per den 31 december 2008 i Investment AB
Latour uppgår till 131 460 000, fördelat på 25 310 220 A-aktier och
106 149 780 B-aktier.

Latours aktuella innehav av egna aktier uppgår till 460 000 B-aktier.

En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie berättigar till
en röst.

Göteborg 2008-12-30

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen 1991:980 om handel med finansiella instrument.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 december 2008 kl.
10.00.

Denna information skickades av Hugin.