Latours årsredovisning för 2008 är publicerad

Idag, torsdagen den 9 april, publicerar Latour sin svenska
årsredovisning för verksamhetsåret 2008. Den finns utlagd på vår
hemsida www.latour.se och bifogas även detta pressmeddelande som
PDF-fil. Den tryckta årsredovisningen distribueras per post under
vecka 16 till samtliga aktieägare. Den engelska versionen beräknas
vara klar inom tre veckor.

Göteborg 2009-04-09

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2009 kl.
13.00.

Denna information skickades av Hugin.