Delårsrapport januari - mars 2009

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 102 (818) Mkr.
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 79 (777) Mkr, vilket motsvarar 0,60 (5,93) kronor per aktie.

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

  • Industri- och handelsföretagens orderingång minskade till 1 399 (1 840) Mkr, en minskning med 25 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
  • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 1 437 (1 754) Mkr, en minskning med 20 procent justerat för köpta och sålda verksamheter.
  • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen minskade till 65 (173) Mkr, en minskning med 67 procent, motsvarande en rörelsemarginal på 4,5 (9,8) procent, justerat för köpta och sålda verksamheter.
  • Affärsområde Handverktyg fullföljde i inledningen av året förvärvet av Snickers franchisetagare i Storbritannien.

BÖRSPORTFÖLJEN

  • Börsportföljens värde minskade med 4,6 procent samtidigt som jämförbart index (SIXRX) minskade med 1,6 procent.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser rapporteras.

Koncernen

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 102 (818) Mkr. Efter skatt utgör resultatet 79 (777) Mkr, vilket motsvarar 0,60 (5,93) kronor per aktie. Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 242 (683) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1 349 (1 578) Mkr. Koncernens nettolåneskuld, inklusive pensionsskulden, uppgick till 1 243 Mkr. Soliditeten var 74 (73) procent räknat på redovisat eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var soliditeten 75 (76) procent.

Industri - och handelsrörelserna

Första kvartalet blev precis så svagt som befarats. Den kraftiga inbromsning som började i slutet av 2008 har fortsatt under första kvartalet 2009. Orderingången sjönk med 25 procent för jämförbara enheter jämfört med samma period föregående år. Värst drabbat är affärsområde Automotive där omsättningstakten understiger hälften av den takt som gällde första kvartalet 2008. Även Hydraulik har drabbats hårt liksom Maskinhandel. Inom Handverktyg och Verkstadsteknik har nedgången varit stor om än inte lika dramatisk. Luftbehandling har genom ökade marknadsandelar kunnat hålla uppe orderingången bra och påverkades, rensat för valutaeffekter, endast av en mindre nedgång.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter minskade till 1 399 (1 840) Mkr. Faktureringen minskade till 1 437 (1 754) Mkr. Det samlade rörelseresultatet för de sex affärsområdena blev 65 (173) Mkr, innebärande en rörelsemarginal om 4,5 (9,8) procent.

Väsentliga anpassningar för att möta den lägre orderingången har genomförts och görs löpande inom alla affärsområden. Besparingsåtgärderna får dock inte genomslag i resultatet under första kvartalet. Om alla neddragningar hade fått effekt redan i första kvartalet, skulle rörelseresultatet ha uppgått till 109 Mkr och rörelsemarginalen till 7,6 procent. Därtill kommer besparingseffekten från andra ej personalrelaterade omkostnader.

Förvärv och avyttringar

Latours ambition är att med oförminskad kraft fortsätta att utveckla den helägda industri- och handelsrörelsen. Det innebär att vi löpande utvärderar såväl små som stora förvärvsmöjligheter som passar in i den nuvarande rörelsen. Ambitionen är att äga stabila industriföretag med egna produkter och med goda förutsättningar att internationaliseras.

Under första kvartalet fullföljdes inom affärsområde Handverktyg förvärvet av Snickers franchisetagare i Storbritannien. Förvärvet ger möjlighet att bättre strukturera försäljningen av affärsområdets alla produkter i Storbritannien. Snickers Workwear är ett av Europas ledande varumärken inom yrkeskläder för hantverkare och finns representerat i 20 länder. Inom affärsområdet finns andra starka varumärken som Hultafors Tools och Wibe Ladders.