Årsstämma i Latour

Vid årsstämma i Investment AB Latour (publ) den 13 maj 2009
beslutades följande:

  • en utdelning om 3:75 kronor per aktie.
  • till styrelseledamöter utsågs genom omval Anders Böös, Carl
  • styrelsen erhöll mandat att återköpa egna aktier till
  • styrelsen bemyndigades att erbjuda ledande
  • att valberedningen skall bestå av en representant för

Vidare beslöt styrelsen vid ett efterföljande konstituerande
styrelsemöte att utnyttja bemyndigandet att återköpa egna aktier.
Förvärv skall kunna ske från den 14 maj 2009 till och med
nästkommande årsstämma till ett pris inom det vid var tid
registrerade kursintervallet på OMX Nordiska Börs Stockholm.

Göteborg 2009-05-14

Upplysningar kan lämnas av verkställande direktör Jan Svensson eller
ekonomi- och finansdirektör Anders Mörck, tel. 031-89 17 90.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för
offentliggörande den 14 maj 2009 kl. 08:30.

Denna information skickades av Hugin.