Investment AB Latour (publ) - Delårsrapport januari - juni 2009

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2009

  • Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 470
  • Koncernens resultat efter skatt uppgick till 427 (1 190) Mkr,

INDUSTRI- OCH HANDELSRÖRELSEN

  • Industri- och handelsföretagens orderingång minskade till 2 763
  • Industri- och handelsföretagens nettoomsättning uppgick till 2
  • Rörelseresultatet inom industri- och handelsföretagen minskade
  • Inom affärsområde Maskinhandel förvärvades under andra

BÖRSPORTFÖLJEN

  • Börsportföljens värde ökade justerat för utdelning med 18,9

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

  • Inga väsentliga händelser att rapportera.

Koncernen
Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 470 (1 287)
Mkr. Efter skatt utgör resultatet 427 (1 190) Mkr, vilket motsvarar
3,25 (9,08) kronor per aktie.
Koncernens kassabehållning och likvida placeringar uppgick till 230
(219) Mkr. Räntebärande skulder exklusive pensionsskuld utgjorde 1
380 (1 397) Mkr. Koncernens nettolåneskuld, inklusive
pensionsskulden, uppgick till 1 285 Mkr. Soliditeten var 76 (72)
procent räknat på redovisat eget kapital i förhållande till
balansomslutningen. Inklusive övervärden i intresseföretagen var
soliditeten 78 (75) procent. Koncernen har beviljade krediter hos
banker som totalt motsvarar 3 385 Mkr. Härav är 2 600 Mkr
långfristiga krediter som förfaller 2012 - 2014. Övriga beviljade
krediter är kortfristiga och förnyas löpande.

Industri- och handelsrörelserna
Utvecklingen under andra kvartalet ger inga entydiga signaler på
huruvida lågkonjunkturen har nått sin botten eller ej. Orderingången
i hela industri- och handelsrörelsen sjönk justerat för
valutakursförändringar under årets sex första månader med 32 procent
för jämförbara enheter jämfört med samma period föregående år. För
det viktigaste affärsområdet, Luftbehandling, noteras fortfarande
endast en relativt begränsad nedgång jämfört med verkstadsindustrin i
övrigt. Andra affärsområden har påverkats betydligt mer. Affärsområde
Automotive och Maskinhandel redovisar en nedgång med mer än 50
procent och Hydraulik redovisar en nedgång med drygt 40 procent.
Nedgången inom Automotive och Hydraulik beror på utvecklingen hos
stora betydande kunder inom fordonsindustrin och inom tillverkning av
entreprenadmaskiner. Maskinhandels kraftiga nedgång förklaras av att
investeringsviljan i den nordiska verkstadsindustrin i sin helhet är
obefintlig i nuvarande konjunktur. Inom affärsområde Handverktyg och
Verkstadsteknik speglar utvecklingen den allmänna konjunkturen
relativt väl med nedgångar på cirka 20 procent hittills i år.

Den samlade orderingången i kvarvarande verksamheter minskade till 2
763 (3 829) Mkr. Faktureringen minskade till 2 826 (3 660) Mkr. Det
samlade rörelseresultatet för de sex affärsområdena blev 124 (381)
Mkr, innebärande en rörelsemarginal om 4,4 (10,4) procent.

Den betydligt lägre efterfrågan har medfört behov av att löpande göra
väsentliga kostnadsanpassningar inom industri- och handelsrörelserna.
Under första halvåret har samtliga besparingsåtgärder ej givit
genomslag i kostnadsmassan. Om alla neddragningar hade fått effekt
redan under första halvåret, skulle rörelseresultatet ha uppgått till
knappt 200 Mkr och rörelsemarginalen till cirka 7 procent.

Förvärv och avyttringar
Latours ambition är att med oförminskad kraft fortsätta att utveckla
den helägda industri- och handelsrörelsen. Det innebär att vi löpande
utvärderar såväl små som stora förvärvsmöjligheter som passar in i
den nuvarande rörelsen. Ambitionen är att äga stabila industriföretag
med egna produkter och med goda förutsättningar att
internationaliseras.

Under första kvartalet fullföljdes inom affärsområde Handverktyg
förvärvet av Snickers franchisetagare i Storbritannien. Förvärvet ger
möjlighet att bättre strukturera försäljningen av affärsområdets alla
produkter i Storbritannien. Snickers Workwear är ett av Europas
ledande varumärken inom yrkeskläder för hantverkare och finns
representerat i 20 länder. Inom affärsområdet finns andra starka
varumärken som Hultafors Tools och Wibe Ladders.

Under andra kvartalet förvärvades inom affärsområde Maskinhandel två
tredjedelar av aktierna i CNC Industriservice A/S i Vejle i Danmark,
med option att förvärva upp till 100 procent av aktierna. CNC
omsätter 28 MDKK och är en av de större leverantörerna av
industriellt underhåll och service i Danmark. AB Sigfrid Stenberg och
JMC Teknik stärker genom förvärvet sin ställning som partner och
helhetsleverantör till industrin i Danmark.

Denna information skickades av Hugin.