Förändring av det totala antalet röster i Investment AB Latour

Efter genomförda konverteringar av aktier från serie A till serie B i
enlighet med bolagets bolagsordning, bekräftar Latour följande: Per
den 30 september 2009 uppgår bolagets aktiekapital oförändrat till
109 550 000 kronor. Det totala antalet aktier av serie A uppgår till
24 930 612 aktier och
aktier av serie B 106 529 388. Antalet röster uppgår till 355 835
508.

Göteborg den 30 september 2009

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information är sådan som bolaget är skyldigt att offentliggöra
enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 30 september 2009 kl.
13.00.

Denna information skickades av Hugin.