Pressmeddelande - Avnotering av Latours A-aktie

Investment AB Latours styrelse har beslutat om avnotering av bolagets A-aktie. Aktien är noterad på Nasdaq OMX Stockholm, avdelningen för stora bolag. Handel i bolagets B-aktie kommer att fortsätta som tidigare och berörs inte av avnoteringen.

Sista dag för handel i bolagets A-aktie kommer att vara den 30
november 2009.

Ägare till A-aktien kommer i likhet med tidigare att ha möjlighet att omvandla sitt innehav från A-aktier till B-aktier. Enligt bolagsordningen skall sådan omvandling genomföras minst en gång per år om begäran inkommer från aktieägare. I samband med avnoteringen erbjuder Investment AB Latour en extra möjlighet till omstämpling under 2009. Anmälan om sådan omvandling skall ha inkommit till bolaget senast den 30 november 2009.

Göteborg den 29 oktober 2009

INVESTMENT AB LATOUR

Jan Svensson
Verkställande direktör

Upplysningar kan lämnas av Jan Svensson, VD, tel. 0705-77 16 40,
eller
Anders Mörck, ekonomi- och finansdirektör, tel. 0706-46 52 11.

Denna information skickades av Hugin.